We make HSEQ work

Låt det inte råda några tvivel: Inom Bilfinger Nordic Region har arbetsskydd, hälsa, miljöomvårdnad och kvalitet högsta prioritet. Vi har ett stort ansvar för medarbetare, kunder, samhälle och miljö. Oavsett var vi arbetar, oavsett vilka uppgifter vi utför, är HSEQ våra ledstjärnor. Det finns i vårt DNA.

Med hjälp av kompetenta chefer och medarbetare, samt direkt dialog med våra kunder, kommer vi alltid att ha ett system som säkerställer att HSE är en integrerad del i planeringen och genomförandet av vår verksamhet.

Ständiga förbättringar och kundnöjdhet är nyckeln till vårt kvalitetsarbete. Fullständig och varaktig kundnöjdhet handlar om kvalitet på alla nivåer. Genom god planering, samt direkt och öppen dialog säkerställer vi alltid att våra leveranser överensstämmer med kundernas krav och förväntningar.

 

Bilfinger Principer för HSEQ

HÄLSA: Vi skapar arbetsförhållanden som upprätthåller och skyddar våra anställdas hälsa. Vi tillhandahåller och använder möjligheter till passiv och aktiv förebyggande hälsovård och till hälsovård.

SÄKERHET: Vi är övertygade om att det är möjligt att helt undvika olyckor. Konsekvent efterlevnad av säkerhetsföreskrifter av alla anställda, egenansvar, ansvar för varje individ och för samhället är nyckelkomponenter i vår säkerhetsmedvetenhet och vår säkerhetskultur.

MILJÖ: Vi säkerställer att negativ påverkan på miljön till följd av vår affärsverksamhet minskar så mycket som möjligt. Att agera på ett hållbart och miljömedvetet sätt i alla våra aktiviteter och beslut ligger till grund för detta förhållningssätt och bidrar till att uppnå ständiga förbättringar av miljöskyddet.

KVALITET: Vi är engagerade i att de beställda tjänsterna ska levereras enligt de ställda kraven. Vi förser våra kunder med produkter och tjänster i rätt tid som överensstämmer med avtalsmässigt överenskomna kvalitetsnivåer och juridiska krav samt samhällets värdenormer. Vi finns till hands för att utveckla optimerade lösningar tillsammans med våra kunder.

 

Vår nollvision

Vi siktar mot noll incidenter. För att lyckas säkerställer vi aktiv utbildning och engagemang av alla medarbetare och vi håller en öppen dialog.

Vi främjar ständiga förbättringar. Vi främjar en hälsosam arbetsmiljö där alla tar ansvar och känner tillfredsställelse och trygghet.

 

Skriv ut