Compliance

Vi tolkar Compliance som efterlevnaden av alla tillämpliga lagar, interna policyer, internationellt erkända beteendestandarder och frivilliga åtaganden i all vår affärsverksamhet. Vi ser ett följsamt beteende som centralt för framgångsrik affärsutveckling. Integritet och efterlevnad är därför en integrerad del av Bilfingers strategi och företagskultur. Vi kompromissar inte i detta avseende. Av denna anledning är skapandet och underhållet av ett förstklassigt efterlevnadssystem av yttersta vikt. Här ligger fokus på anti-korruption, antitrust och dataskydd, eftersom dessa områden kan påverka vår affärsverksamhet avsevärt.

Vårt complianceprogram bygger på integritet i hanteringen av kunder, leverantörer, affärspartners och kollegor. Det ligger till grund för vår företagskultur.

Målet med complianceprogrammet är framför allt att förhindra framtida missförhållanden. För detta ändamål förlitar sig Bilfinger i första hand på information, kommunikation, tydliga policyer, utbildning, stödjande IT-verktyg för efterlevnad samt specifik, praktisk efterlevnadskompetens och rådgivning för anställda. Förutom den regelbundna analysen och utvärderingen av efterlevnadsriskfaktorer, är det också ett fokus att öka våra anställdas medvetenhet om möjliga överträdelser av efterlevnad.

För att läsa mer om hur vi arbetar med Compliance i Bilfinger, besök vår koncernsajt


ÖVERTRÄDELSE AV COMPLIANCEPROGRAMMET RÖR OSS ALLA!

Överträdelser av Complianceprogrammet kan orsaka betydande skada för Bilfinger. Det felaktiga uppförandet av enskilda anställda kan äventyra vår framgång och förstöra många jobb såväl som företagets image. Vi i Compliance-teamet vill förhindra detta.

Känner du till säker information om överträdelser av efterlevnad avseende Bilfinger?

Vi vill skydda företaget och dess personal och vi ger dig möjligheten att aktivt hjälpa oss att göra det. Om du vill kan du skicka din information till oss i fullständig anonymitet.

Konfidentiell rapporteringslinje

Vår Bilfinger Compliance Communications ger dig ett toppmodernt rapporterings- och kommunikationssystem. Genom att sätta upp och använda en postbox kan du också aktivt hjälpa oss att reda ut misstänkta fall. Detta är fallet även om du vill vara anonym. Efter att ha skickat in rapporten har du möjlighet att ställa in den säkrade postlådan. Motsvarande förklaringar kommer att lämnas efter inlämnande av rapporten.

Du kan också använda vår telefonjourlinje för konfidentiell rapportering, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, som arbetar på flera språk. Den konfidentiella rapporteringslinjen hanteras av en oberoende tjänsteleverantör.

00800 – B-I-L-F-I-N-G-E-R 
(00800 - 245 34 64 37)

Som en del av vårt åtagande att följa principerna i Bilfinger Code of Conduct förväntar vi oss att våra affärspartners följer jämförbara standarder i sitt uppförande.

Våra förväntningar anges här, i vår leverantörsdeklaration, som du är kontraktuellt skyldig att följa.

Vendor declaration


Skriv ut